ارتباط با کارشناسان
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
تلفن تماس:03432266112
Email: modir@kermanpl.ir
   کارشناس عمرانی
تلفن تماس:03432222435 داخلی 121
email:omrani@kermanpl.ir
 حراست
تلفن تماس:03432222435داخلی 113
Email: herasat@kermanpl.ir
روابط عمومی
تلفن تماس:03432222435داخلی 116-118
  امور اداری ومالی
تلفن تماس:03432222435داخلی 123 امور اداری / داخلی 109 (امور مالی)
Email: edari@kermanpl.ir
کارشناس فرهنگی/ امور کتابخانه ها
تلفن تماس:03432222435داخلی 106
email:farhangi@kermanpl.ir                   email:mosharekatha@kermanpl.ir
 فناوری اطلاعات
تلفن تماس:03432222435داخلی 110 
Email: postmaster@kermanpl.ir
  آمارو پژوهش
تلفن تماس:03432222435داخلی 115
Email: amar@kermanpl.ir
کارشناس انجمنها/کارشناس منابع 
تلفن تماس:03432222435داخلی 120
Email: anjomanha@kermanpl.ir              Email: Lib @kermanpl.ir
دبیرخانه
 تلفن تماس:03432222435داخلی 105
 فاکس:03432228086
dabirkhaneh@kermanpl.ir: Email:
مسئول دفتر مدیرکل کتابخانه های عمومی
 
تلفن تماس:03432222435داخلی 101

نشاني: كرمان - خ فردوسي - روبروي تكية عباسعلي – اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تلفن: 2266112 (0341) 
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.